ของเล่นเด็ก & ของเล่นผู้ใหญ่ => เกมส์วิศวกร + เกมส์จราจร + Snake Ball = สุดยอดของเล่น & เกมส์ฝึกสมอง, สุดยอดของเล่นเด็ก, วิศวกรน้อย, จราจรอัจฉริยะ, Snake Ball, ของเด็กเล่น, ของเล่น, Toy, Toys, Game, ของเล่นพัฒนาเชาวน์, เกมพัฒนาเชาวน์, เกมส์พัฒนาเชาวน์, เกมส์ฝึกเชาวน์ปัญญา, ของเล่นเด็กเล็ก, ของเล่นฝึกสมอง, เกมฝึกสมอง, เกมส์ฝึกสมอง, ของเล่นเสริมทักษะ, เกมเสริมทักษะ, เกมส์เสริมทักษะ, ของเล่นวิศวกรน้อย, เกมวิศวกรน้อย, เกมส์วิศวกรน้อย, ของเล่นวิศวกรน้อยชุดเล็ก, เกมวิศวกรน้อยชุดเล็ก, เกมส์วิศวกรน้อยชุดเล็ก, ของเล่นวิศวกรน้อยชุดใหญ่, เกมวิศวกรน้อยชุดใหญ่, เกมส์วิศวกรน้อยชุดใหญ่, เกมจราจรอัจฉริยะ, เกมส์จราจรอัจฉริยะ, ของเล่นจราจรอัจฉริยะ, เกมส์ตัวต่อ, เกมส์ต่อ, อาจารย์ธัญ เสรีรมย์

"ของเล่นเด็ก สำหรับฝึกความคิด"

 

เกี่ยวกับเรา

ผลิตภัณฑ์ ของเล่น

ผลิตภัณฑ์ หนังสือเชาวน์ปัญญา&คณิตศาสตร์

เราคือผู้ผลิต และจำหน่ายสุดยอดของเล่นเด็กพัฒนาเชาวน์ปัญญา
กระบวนการคิด ซึ่งเป็นของเล่นเด็กเสริมทักษะ คิดและ
ประดิษฐ์โดย อาจารย์ธัญ เสรีรมย์ ได้รับรางวัล สิ่งประ
ดิษฐ์จากสำนักนายกรัฐมนตรี และสภาวิจัย แห่งชาติ อันได้แก่

1. รางวัลของเล่นเพื่อพัฒนาเด็กไทย จาก สยช. สำนัก
นายกรัฐมนตรี ประจำปี 2538
2. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากสภาวิจัยแห่งชาติ
ประจำปี 2542

      ของเล่นเด็กชุดนี้ยังเป็นของเล่นเพื่อการศึกษาและเป็น
เครื่องมือจำแนกไอคิวของเด็กได้โดยผู้ปกครองสามารถ
สังเกตจากการเล่นของเด็กว่าเด็กมีความสามารถมากน้อย
เพียงใดซึ่งจะเชื่อมโยงจากความง่ายยากของเกมส์นั่นเอง

การเตรียมความพร้อมให้เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย สมอง และจิตใจ ไม่อาจทำ ได้ใน
ช่วงระยะเวลาสั้นๆ และไม่อาจทำได้เมื่อเด็กเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่แล้ว การเจริญเติบโต ของเด็กนอกจากจะต้องได้
รับโภชนาการที่ดีแล้ว "ของเล่นเด็ก"ก็เป็นเครื่องมือ
ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการของเด็ก และเยาวชน ในช่วง อายุต่างๆ กันการเลือก ของเล่น ให้กับเด็ก จึงควร
ใช้ความละเอียดรอบครอบโดยต้องสามารถให้ประโยชน์
ทั้งด้านการส่งเสริมสติปัญญา เพื่อให้เกิดความคิดสร้าง
สรรค์ รวมทั้งสามารถให้ความสนุกสนานในเวลาเดียวกัน

ของเล่นเกมส์ตัวต่อวิศวกรน้อย จะเป็นต้นแบบให้ โดยเริ่ม
จากง่ายไปหายากและสามารถพัฒนาสมองได้เป็นรูปธรรม

ของเด็กเล่นชุดวิศวกรน้อยประกอบด้วย
1. วิศวกรน้อย วิศวกรน้อย : สำหรับวัย 2 - 80 ปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา และกระบวนการคิดปลูกฝังความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ฝึกความอดทน และให้ความสนุก
2. จราจรอัจฉริยะ จราจรอัจฉริยะ : สำหรับวัย 4 - 60 ปี เพื่อให้เกิดการวางแผ่นในการแก้ไขปัญหา ฝึกการมองการณ์ไกล ซึ่งเป็นกลยุทธความฉลาดที่ต้องฝึกให้เป็นนิสัย
3. Snake Ball Snake Ball : สำหรับวัย 5 ปีขึ้นไป เพื่อให้เกิดการฝึกการเลียนแบบ ฝึกการสังเกต และประยุกต์เพื่อสร้างสรรค์กระบวนการคิดที่เป็นระบบ

เสียดาย.. เด็กไทยเมื่อตอนเล็กๆ หลายคนมีความ
อัจฉริยะ พอโตขึ้นความอัจฉริยะนั้นหายไปหมดเราจะคง
รักษา และเพิ่มความอัจฉริยะเด็กได้อย่างไร? หรือทำอย่างไร? เด็กจะฉลาดได้อย่างรวดเร็ว นั้นคือ
"ต้องฝึกกระบวนการคิดให้เป็นระบบ หรือฝึกกระบวนการคิดที่ดีให้ "

กระบวนการคิดที่ดีนั้นจำเป็นต้องใช้ เชาวน์ปัญญา สมาธิ และความอดทน ซึ่งเด็กสามารถค้นพบได้ด้วยตัวเอง จากการเล่น ของเล่นเด็กชุดวิศวกรน้อยโดยที่ผู้ปกครอง
ไม่ต้องบอก เมื่อเด็กมีกระบวนการคิดที่ดีแล้วก็ง่ายที่จะแก้
ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวันให้สำเร็จได้ เด็กจะเรียน
เก่ง เป็นคนดีของสังคมใจกว้าง เพราะเมื่อใจ กว้างก็จะคิด
ได้ไกลคิดได้หลายชั้นคิดเป็นระบบซึ่งจะต้องฝึกตั้งแต่เล็ก ตรงกันข้ามถ้าเด็กคนใดไม่ได้ฝึกกระบวนการคิดที่ดี ตั้งแต่ เล็ก เด็กก็จะคิดไม่เป็นระบบ คิดสะเปะสะปะ คิดแค่
ชั้นเดียว คิดหลายชั้นไม่ออก คิดใกล้ตัว แล้วจะใจแคบ ขาดความเห็นใจ ปัญญาจึงอับ ขาดเหตุผลเหลือไว้เพียง
แค่ความรู้สึก ทำอะไรก็ไม่สมดั่งใจ จึงเกิดอารมย์โมโหง่าย โกรธ เกลียด กลัว อิจฉาและในที่สุดก็ใช้กำลัง มากกว่า
ใช้สมอง

ที่นี่ช่วยท่านได้ด้วย"สุดยอดนวัตกรรมของเล่นเพื่อการ
พัฒนา กระบวนการคิด"

หนังสือฝึกเชาวน์ปัญญา และคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย

1. แววฉลาดเล่ม1 หนังสือแววฉลาดเล่ม 1 : สำหรับวัย 5 ปี
ขึ้นไป เป็นการมองภาพอย่างฉลาด (แนะนำวิธีเพิ่มความ
ฉลาด และมีข้อทดสอบเชาวน์ปัญญา) แม่เสือสอนลูกเสือ
ให้ฉลาดได้ โดยไม่ต้องพูด มนุษย์เราฉลาดกว่าเสือหลาย
เท่า การสอนเด็กจึงไม่จำเป็นต้องพูดมากให้เด็กรำคาญ แต่แนะนำความฉลาดใด้เด็กได้
2. แววฉลาดเล่ม2 หนังสือแววฉลาดเล่ม 2 : สำหรับวัย 6 ปี
ขึ้นไป มีข้อทดสอบเชาวน์ปัญญาที่ซับซ้อนมากขึ้น การสอนเชาวน์ปัญญาด้วยภาพ ทำได้เพียง 4 ชั้นเท่านั้น มีขีดจำกัดแต่คณิตศาสตร์สอนเชาวน์ปัญญาได้มากกว่า
หลายสิบชั้น
3. คณิตศาสตร์3003 เล่ม1 หนังสือคณิตศาสคร์ยุค 3003 เล่ม 1 :
สำหรับวัย 3 - 6 ปีเป็นการประสานตัวเลขอย่างฉลาด
คณิตศาสตร์พันธุ์ใหม่ (เล่นเพื่อให้รู้) พร้อมอุปกรณ์
การบวกลบอย่างง่าย
4. คณิตศาสตร์3003 เล่ม2 หนังสือคณิตศาสคร์ยุค 3003 เล่ม 2 : สำหรับวัย 6 - 10 ปีเป็นคณิตศาสตร์สำเร็จรูป (จึงไม่จำ
เป็นต้องมีผู้สอนที่เก่ง)คณิตศาสตร์พันธุ์ใหม่ (เรียนให้
สนุก) ฝึกการบวกลบคูณหาร
5. บวกเลขปุ๊บปั๊บ หนังสือฝึกบวกเลขปุ๊บปั๊บ : สำหรับวัย 3 - 9 ปี เป็นการบวกลบเลขหลักเดียว ที่รวดเร็วอย่างฉลาด (โดยมอง 10 นิ้ว ให้เป็น 20 นิ้ว ทุกอย่างจึงง่ายไปหมด เพราะเป็นรูปธรรม)

         

        

"กฏธรรมชาติคือกฏความฉลาด"